Asijské potraviny
Asijské nápoje
Kuchyňské potřeby

Obchodní podmínkyI. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím (provozovatelem) a zákazníkem. Platí pro nákup v internetovém obchodě www.asijskepotraviny.cz (prodávající),

Provozovatel, prodávající:

Robert Kuna

Mobilní tel.: +420 721 005 004

E-mail: info@asijskepotraviny.cz

Bankovní spojení, číslo účtu: 670100 - 2214337353 / 6210 mBank


Kupující:

Kupujícím se rozumí koncový zákazník, který kupuje zboží od prodávajícího prostřednictvím jeho internetového obchodu případně na základě objednávky e-mailem. Kupující při zahájení obchodních vztahů vyplní objednávkový formulář, ve kterém je povinen uvést pravdivé informace, zejména své kontaktní údaje a informace nezbytné pro bezproblémové vyřízení a doručení objednávky.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit bez předchozího upozornění. Tuto změnu nelze uplatnit zpětně, na již přijaté objednávky.II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění formulářem předepsaných údajů a prvotní zadání všech důležitých informací

4. Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.

5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

7. Před odesláním bude vypočtena celková cena objednávky zahrnující kupní cenu zboží a poplatky za zvolený druh dopravy. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku stornovat

8. Přijetí objednávky a stav objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním mailem na zadaný e-mail. V případě, že se v tomto potvrzení vyskytnou nějaké nesrovnalosti, neprodleně nás, prosím, e-mailem nebo telefonicky kontaktujte

9. Přijatá objednávka je expedována do tří pracovních dní.III. Expediční lhůty a přepravné

1. Veškeré zboží bude expedováno vždy do tří následujících pracovních dní po přijetí objednávky. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2. Distribuce mimo území ČR – Objednávková a expediční lhůta a forma úhrady je totožná.IV. Balení a cena přepravy

1. Cena balného není účtována.

2. Přeprava: Expresní přepravní služba PPL (PPL CZ s.r.o.)

Ceník normální balík: 120,- Kč

Ceník Doběrečného: 35,- Kč

Zboží Vám bude obvykle doručeno druhý pracovní den od expedice zásilky. V den, kdy zásilku vyexpedujeme, obdržíte od nás zprávu s číslem zásilky a můžete zásilku sledovat na http://www.ppl.cz/, odkaz „sledování zásilek“.

3. Cena přepravy mimo území ČR - při dodání na Slovensko nebo do Německa je třeba nás kontaktovat pro domluvu.V. Typy plateb

1. Platba převodem z účtu na účet.

Po vyplnění objednávky a jejím potvrzení zákazník obdrží email s potvrzením objednávky a s daty o platbě. Poté zákazník převede resp. vloží částku uvedenou v emailu na náš bankovní účet
číslo: 670100 - 2214337353 / 6210 u mBank.
Expediční lhůta začíná běžet okamžikem připsáním příslušné částky na náš účet.

2. Platba dobírkou

Platba dobírkou je zatím nejpoužívanější způsob platby v českých internetových obchodech. Zákazník platí při předání zboží . Z hlediska rychlosti expedice je také výhodná, neboť expediční lhůta začíná běžet okamžikem objednání.VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

1. Odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na potraviny z důvodu jejich expirace.VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) výrazným způsobem se změnila cena zboží u dodavatele

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.VIII. Reklamace

1. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží, je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Při podezření, že k poškození obalu a zjevnému znehodnocení zásilky došlo při přepravě, musí toto reklamovat přepravci ihned, při převzetí zásilky.

2. Záruka na zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jsou uznány pouze prokazatelná poškození zboží, záruky zboží atd. , které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu nijak odpovědný.

4. Záruka se nevztahuje:

a) na vady vzniklé neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením a použitím,

b) na vady, na které byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn,

c) na poškození živly nebo vyšší mocí, na poškození zboží při přepravě.

5. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

6. Povinnosti prodávajícího:

podle ustanovení § 19 odst. 3 Zákona o ochraně spotřebitele je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen o reklamaci rozhodnout nejdéle do 3 pracovních dnů.

Prodávající informuje zákazníka e-mailem, pokud se nedohodnou jinak.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím.IX. Ochrana osobních údajů a dat

1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím. Prodávající uchová informace o zákazníkovi v souladu zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

2. Svěřené osobní údaje kupujícího provozovatel použije pouze za účelem dodání zboží objednaného v našem internetovém obchodě kupujícímu, pokud kupující sám neurčí jinak.

3.Vyplněním závazné objednávky v rámci internetové prodejny www.asijskepotraviny.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

4. Provozovatel se zavazuje, že všechna tato data, potřebná pro objednání zboží na dálku, jsou zabezpečena, budou sloužit pouze pro komunikaci se zákazníkem a interní potřebu a nebudou poskytnuta třetím osobám, ani jinak zneužita.

5.V případě, že si bude zákazník přát svá data z databáze odstranit, na základě písemné žádosti, se zavazujeme, že budou všechna uchovávána data vymazánaX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.asijskepotraviny.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Copyright © 2016 Asijské potraviny